năm học 2019 - 2020 trường tổ chức khai giảng vào ngày 05- 09- 2019